top of page
LOGO-NPRC.jpg

Wieloletni „Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa” jest skierowany do bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Jest programem rządowym. Ma on na celu wspieranie  w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne     w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości literackich i wydawniczych.

Wniosek złożony w imieniu Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach przez Panią Dyrektor Bogumiłę Kluszczyńską został pozytywnie zaakceptowany przez organ prowadzący szkołę. Otrzymaliśmy wsparcie finansowe dla biblioteki szkolnej GCE w kwocie 15000,00 zł., z czego 3000,00 zł. to wkład własny otrzymany od Miasta Gliwice.

Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach  będzie realizować założenia Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2018 roku.

Zadaniem Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego realizującego program jest:

- zakup nowości wydawniczych (książki niebędące podręcznikami) po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego z uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych,

- podjęcie współpracy z biblioteką publiczną obejmującą: planowanie zakupu książek i wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo,

- organizacja w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów,

- uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego co najmniej jednego spotkania z rodzicami,

- zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej,

- dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich.

książki zakupione. lista 1- zapraszamy!

książki zakupione. lista 2- zapraszamy!

książki zakupione. lista 3- zapraszamy!

książki zakupione. lista 4- wkrótce

książki zakupione. lista 5- wkrótce

lista propozycji przyjętych do zakupu

lista propozycji odrzuconych ze względów formalnych

bottom of page